CLICK SHOES

Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ClickShoes Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.4.2020 Viimeisin muutos 14.4.2020.

1. Rekisterinpitäjä

ClickShoes Oy, y-tunnus 1646775-6

Eerikinkatu 17, 20100 Turku

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Marjo Saarinen, tilaukset@clickshoes.fi, p. 0400279306

3. Rekisterin nimi

ClickShoes Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-henkilön suostumus jonka hän antaa tilaamalla tuotteita ClickShoes verkkokaupasta tai lähettäessään yhteydenottolomakkeen/sähköpostia ClickShoes Oy:lle

-rekisterinpitäjän oikeutettu etu asiakassuhteen ylläpitämiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, sekä asiakkaan tuotetilausten käsittely. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietoja käytetään markkinointiin vain asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

asiakkaan nimi sekä yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite, käyttäjätunnukset ClickShoes -sivulle sekä tiedot tilatuista tuotteista ja niiden muutoksista, sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään toistaiseksi, niin kauan kuin niiden säilyttäminen on tarpeellista kohdassa 4 mainittujen toimien vuoksi. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. ClickShoes verkkokaupan asiakastiedoista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännlnmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille, eikä EU tai ETA alueen ulkopuolelle. 

Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi kuitenkin ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Europaan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

© Click Shoes 2020
Tuotevalikoima ja hinnat vaihtelevat myymäläkohtaisesti.